top of page
IMG_1333.JPG

אחד על אחד

 • ייעוץ אישי למנהלים בדרג בכיר ובדרג ביניים בתחומי האסטרטגיה הארגונית ואתגרים בהובלת היחידות הארגוניות.

 • ייעוץ אישי למנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה בארגונים בנושאי תוכניות עבודה, פרקטיקות משאבי אנוש והדרכה, מדדי הצלחה בעולמות מש"א.

 • אימון מנהלים בכל הדרגים במכלול תחומי הניהול.

 • ייעוץ וליווי מנהלים בכניסה לתפקיד.

 • אימון אישי בתחומי קריירה והגשמה עצמית.

קבוצות

 • ייעוץ אישי למנהלים בדרג בכיר ובדרג ביניים בתחומי האסטרטגיה הארגונית ואתגרים בהובלת היחידות הארגוניות.

 • ייעוץ אישי למנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה בארגונים בנושאי תוכניות עבודה, פרקטיקות משאבי אנוש והדרכה, מדדי הצלחה בעולמות מש"א.

 • אימון מנהלים בכל הדרגים במכלול תחומי הניהול.

 • ייעוץ וליווי מנהלים בכניסה לתפקיד.

 • אימון אישי בתחומי קריירה והגשמה עצמית.

הנהלות בכירות

 • פיתוח צוותי הנהלה בכירה ומורחבת כקבוצות מגובשות. פיתוח מנגנוני קבלת החלטות מוסכמים ומשותפים.

 • ליווי וייעוץ לצוותי הנהלות בכירות בתחומי האסטרטגיה הארגונית. הגדרת הצהרות חזון, ייעוד, ערכים ומתווה אסטרטגי.

 • הובלת מפגשי הנהלה לגיבוש אסטרטגיה ותוכניות עבודה.

שינויים ארגוניים

 • ליווי ותמיכה בצוותי הובלת והטמעת שינויים ארגוניים.

 • הנחיה ותמיכה במנהלת שינוי.

הנחיית קבוצות

 • הנחיית קבוצות והרצאות בתחומי ניהול עובדים, ניהול משאבי אנוש ומיומנויות חיים בארגונים ובשיתוף עם המרכז הישראלי לניהול המי"ל.

hamil-logo.png
bottom of page